đăng ký tài khoản lehihi

Copy link vào trình duyệt, khi đăng ký điền tk và mk xong load sang trang mới là đăng kýthành công. Nếu hiện thông báo thì là không thành công : http://bit.ly/2LVRO0F
– DÒNG 1 : NHẬP TÊN TÀI KHOẢN ( KHÔNG IN HOA , GỒM ÍT NHẤT 1 SỐ , HƠN 8 KÝ TỰ)
– DÒNG 2 : PASS ( HƠN 6 KÝ TỰ )
– DÒNG 3 : VIẾT LẠI PASS


Public Last Update: 2018-12-07 16:38:34